Úvodní stránka
Bučovice
Dvůr Králové
Vyškovsko
Buchlov, Buchlovice
Perštejn
Slavkov
Veveří
Vyškov
Velehrad
Vranov nad Dyjí
Diapozitivy
Na dýze
Kroje


[CNW:Counter]ICQ 345712333
Kloboučky
Za nejstarší zprávu o Kloboučkách u Bučovic se považuje zápis v zemských deskách z roku 1349 o spolčení kněze Zdeňka z Klobouček s bratrem Ježkem na majetek v Kloboučkách, což dnešních jazykem znamená, že oba bratři se dohodli na bezpodílovém vlastnictví. V roce 1351 postoupil týž Zdeněk v Kloboučkách a Juřenovicích Buzkovi z Nedachlebic 5 lánů, 8 podsedků a mlýn. V roce 1377 učinil vklad majetku v Kloboučkách své ženě Jaroslav z Nedachlebic a podobně také Pešek z Čerčína, který krátce předtím koupil ve vsi sedm lánů od Jasoše z Bělovic. Roku 1391 Ježek Kužel ze Žeravic učinil vklad Buzkovi z Drahonovic. V roce 1412 zde měli majetek Zich Kužel z Nedachlebic a Jan Kužel z Archlebova. Jednalo se zde většinou o spletité majetkové vztahy a nároky mezi příslušníky rozvětveného rytířského rodu s erbem kužele. Svoje majetkové podíly a příjem z poddanských platů zde měli také příslušníci jiných šlechtických rodů. V roce 1391 prodal Štěpán z Červené plat z Klobouček Bartošovi z Moravan, který jej roku 1397 prodal příslušníku známého panského rodu Ježkovi Puškovi z Kunštátu. Roku 1409 Jindřich ze Soběbřich odstoupil svůj podíl ve výsi 40 kop Bořutovi z Bystřice. Ten se pak spolčil na majetek v Kloboučkách a Šardičkách se svým bratrem Čeňkem. V tom roce zapsal plat v Kloboučkách Jan Bystřice Mikuláši z Ojnic a Nevojic. Všechny tyto změny se týkaly pouze dílů vsi nebo poddanských platů zapsaných na několika lánech. Nadační listina oltáře Panny Marie, svaté Kateřiny a svaté Doroty farního kostela v Bučovicích z roku 1405, kterou vydal Čeněk Bučovský z Bludova, ovšem ukazuje , že většina vsi patřila bučovské vrchnosti , tedy Bučovským z Bludova jinak též z Nechvalína,kteří zde vykonávali právo vybírati královskou berni, a také ukazuje, že sedláci z Klobouček měli právo odúmrti, tedy možnost odkazovat svůj majetek příbuzným až do čtvrtého kolena.Teprve v případě, že příbuzní nebyli mohla usedlost převzít vrchnost. Kdy se Kloboučky dostaly do vlastnictví pánů z Bludova nevíme. Nejpozději v roce 1494 patřily Kloboučky stejně jako blízké Soběbřidhy majiteli Bučovic Janu Kropáči z Nevědomí, který je získal spolu z Bučovicemi pravděpodobně za uherských válek v šedesátých letech 15 století. Toto je v roce 1494 legalizováno zápisem v zemských deskách
V roce 1510 při prodeji bučovického statku Tasovi Bystřickému z Ojnic si Mikuláš Kropáč z Nevědomí Kloboučky ponechal a přenechal je s loukou Paseka v Soběbřichách svému stejnojmennému příbuznému Mikuláši Kropáči z Nevědomí. Tehdy již pusté Soběbřichy přešly k bučovickému panství. Panským nálezem v roce 1527 připadla ves Kloboučky, tak jak ji držel Mikuláš Kropáč z Nevědomí, Tasovi Bystřickému z Ojnic. Do zemských desek ji Tasovi vložili Mikulášovi ručitelé. Jednalo se o sedm lánů, půl páta podsedku a ktrčmu. Na Tasa z Ojnic zároveň Jan starší a Jan mladší ze Štenberka, jako majitelé kvasického panství převedli ta práva na lidech v Kloboučkách, tak jak je zde v minulosti měli Kuželové ze Žeravice na hradě Kvasicích na Kroměřížsku, s poznámkou, že na těchto lidech má od starodávna plat brněnský augustiánský klášter sv. Tomáše. Od té doby jsou Kloboučky trvale součástí bučovického panství.
Do dějin obce zasáhla neblaze třicetiletá války. Před ní bylo v obci 35 usedlostí. Po jejím skončení bylo podle záznamů v plánovaném rejstříku 27 z nich pustých. Ještě čtvrt století po válce , roku 1673, bylo ve vsi podle stejného pramene osazeno 15 usedlostí. V roce 1790 bylo v Kloboučkách podle kontribučního přiznání 345 obyvatel , jejichž počet vzrůstal. Roku 1834 již to bylo 443 obyvatel a o 30 let později 548 obyvatel.
Na nynějším kloboučském katastru byly ve středověku také jiné obce. Na hranicích mezi katastrem kloboučským a mouřínovským to byly již zmíněné Soběbřichy, připomínané už v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, kterou klademe do roku 1141. Ves ležela v místech dnešních tratí Soubřestky a Plachetky. Poloha vsi Juřenovice, která zanikla ve středověku a která v souvislosti s Kloboučkami je několikrát zmiňována není známa.